Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

6. Budowa krypt na pochówek szczątków ludzkich w Byczynie

 

PDFZawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf
 

 

 1. Nr referencyjny – nr id – nadany przez Zamawiającego – OŚ.271.6.2021,
 2. Nr BZP (ogłoszenia opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych) - 2021/BZP 00104398/01
 3. Adres internetowy postępowania na miniPortal:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/e5fa1189-3346-45e5-accb-32e2f3be5efb

 1. Id postępowania (nr wygenerowany przez miniPortal) - e5fa1189-3346-45e5-accb-32e2f3be5efb
 2. Adres internetowy prowadzonego postępowania:

https://bip.byczyna.pl/10861/4568/6-budowa-krypt-na-pochowek-szczatkow-ludzkich-w-byczynie.html

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFSpecyfikacja Warunków Zamówienia.pdf
DOCZałącznik nr 1 do SWZ - Formularz oferty.doc
DOCZałącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie z art. 125 ust. 1 Pzp.doc
DOCZałącznik nr 3 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby.doc
DOCZałącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej.doc
DOCZałącznik nr 5 do SWZ - Wykaz robót.doc
DOCZałącznik nr 6 do SWZ - Wykaz osób.doc
PDFZałącznik nr 7 do SWZ - Projekt umowy.pdf
ZIPZałącznik nr 8 do SWZ - Dokumentacja projektowa.zip
PDFZałącznik nr 9 do SWZ - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.pdf
PDFZałącznik nr 10 do SWZ - Przedmiar robót.pdf
 

Wersja XML