Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PODATKI I OPŁATY OBOWIĄZUJĄCE W GMINIE BYCZYNA W 2021 ROKU

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZAKRESIE PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH ORAZ WINDYKACJI


 

PEŁNOMOCNICTWA

1. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw..pdf
2. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzoru pełnomocnictwa ogólnego i wzoru zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowierzeniu tego pełnomocnictwa..pdf
3. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzorów pełnomocnicta szczególnego i pełnomocnictwa do doręczeń oraz zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tych pełnomocnictw..pdf
 

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

1) OSOBY FIZYCZNE:

Terminy płatności.

Osoby fizyczne - w 4 ratach płatnych do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada,

 

Terminy składania informacji.

Osoby fizyczne - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego,

PDF1. Uchwała Rady Miejskiej w Byczynie Nr XXX22620 z dnia 28.10.2020 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok.pdf
PDF2. Uchwała Rady Miejskiej w Byczynie Nr XXX201816 z dnia 27.10.2016 roku w sprawie zwolnien od podatku od nieruchomosci.pdf
PDF3 Rozporzadzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie wzorow informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości.pdf
XLSM4 IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych].xlsm
XLSM5 ZIN-1 załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych dane o przedmiotach podlegajacych.xlsm
XLSM6 ZIN-2-załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych dane o przedmiotach zwolninych z opodatkowania.xlsm
XLSM7 ZIN-3-załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych dane pozostałych podatnikow.xlsm
RTF8 Informacja uzupełniająca dotycząca wartości budowli.rtf
 

2) OSOBY PRAWNE:

Terminy płatności.

Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej - rata I do 31 stycznia, raty  II - XII do 15 dnia każdego miesiąca.  

 

Terminy składania deklaracji.

Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej do 31 stycznia, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

PDF1. Uchwała Rady Miejskiej w Byczynie Nr XXX22620 z dnia 28.10.2020 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok.pdf
PDF2. Uchwała Rady Miejskiej w Byczynie Nr XXX201816 z dnia 27.10.2016 roku w sprawie zwolnien od podatku od nieruchomosci.pdf
PDF3 Rozporzadzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie wzorow informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości.pdf
XLSM4 DN-1-Deklaracja na podatek od nieruchomości.xlsm
XLSM5 ZDN-1-załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości dane o przedmiotach opodatkowania podlegająące opodatkowaniu.xlsm
XLSM6 ZDN-2-załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania.xlsm
RTF7 Informacja uzupełniająca dotycząca wartości budowli.rtf
 

PODATEK ROLNY

1) OSOBY FIZYCZNE:

Terminy płatności.

Podatek rolny płatny jest w 4 ratach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada

 

Terminy składania informacji.

Osoby fizyczne - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego,

PDF1. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19.10.2020r. w spr. średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów...pdf
DOCX2. Stawki podatku rolnego 2021 rok.docx
PDF3. Rozporządzenie Ministra Finansów z d nia 30 maja 2019 roku w sprawie wzorów informacji i deklaracji na podatek rolny.pdf
XLSM4. IR-1- Informacja o gruntach.xlsm
XLSM5. ZIR-1- Załącznik do informacji o gruntach- dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu.xlsm
XLSM6. ZIR-2 Załącznik do informacji o gruntach- dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania.xlsm
XLSM7. ZIR-3- Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników.xlsm

 

2) OSOBY PRAWNE:

Terminy płatności.

Podatek rolny płatny jest w 4 ratach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada

 

Terminy składania deklaracji.

Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej do 15 stycznia, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Nr konta: 
Bank Spółdzielczy Namysłów O/Byczyna

 83-8890-1040-0000-1818-2005-0003.

PDF1. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19.10.2020r. w spr. średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów...pdf
DOCX2. Stawki podatku rolnego 2021 rok.docx
PDF3. Rozporządzenie Ministra Finansów z d nia 30 maja 2019 roku w sprawie wzorów informacji i deklaracji na podatek rolny.pdf
XLSM4. DR-1 Deklaracja na podatek rolny.xlsm
XLSM5. ZDR-1 Załącznik do deklaracji na podatek rolny- dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu.xlsm
XLSM6. ZDR-2 Załącznik do deklaracji na podatek rolny-dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania.xlsm

PODATEK LEŚNY

1) OSOBY FIZYCZNE:

Terminy płatności.

Osoby fizyczne - w 4 ratach płatnych do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada,

 

Terminy składania informacji.

Osoby fizyczne - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego,

PDF1. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20.10.2020r. w spr. średniej ceny sprzed. drewna, obliczonej wg średniej ceny drewna...pdf
DOCX2. Stawki podatku leśnego 2021 rok.docx
PDF3. Rozporządzenie Ministra Finansów z d nia 30 maja 2019 roku w sprawie wzorów informacji i deklaracji na podatek leśny.pdf
XLSM4. IL-1 Informacja o lasach.xlsm
XLSM5. ZIL-1 Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu.xlsm
XLSM6. ZIL-2 Załącznik do informacji o lasach- deane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania.xlsm
XLSM7. ZIL-3- Załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników.xlsm

2) OSOBY PRAWNE:

Terminy płatności.

Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej - w 12 ratach płatnych do 15 dnia każdego miesiąca.

 

Terminy składania deklaracji.

Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej do 15 stycznia, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

 

Nr konta: 
Bank Spółdzielczy Namysłów O/Byczyna

 83-8890-1040-0000-1818-2005-0003.

PDF1. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20.10.2020r. w spr. średniej ceny sprzed. drewna, obliczonej wg średniej ceny drewna...pdf
DOCX2. Stawki podatku leśnego 2021 rok.docx
PDF3. Rozporządzenie Ministra Finansów z d nia 30 maja 2019 roku w sprawie wzorów informacji i deklaracji na podatek leśny.pdf
XLSM4. DL-1- Deklaracja na podatek leśny.xlsm
XLSM5. ZDL-1 Załącznik do deklaracji na podatek leśny-dane o przemiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu.xlsm
XLSM6. ZDL-2 Załącznik do deklaracji na podatek leśny-dane o przemiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania.xlsm

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH OSOBY PRAWNE I FIZYCZNE:

Terminy płatności.

Podatek od środków transportowych, jest płatny w dwóch ratach proporcjonalnie
do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia
15 września każdego roku. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał:

Terminy składania deklaracji.

Osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej do 15 lutego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego.

PDF1. Uchwala Rady Miejskiej w Byczynie NrIV1118 z dnia 7.12.2018 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 2021 rok.pdf
PDF2. Uchwala-w-sprawie-mozliwosci-skladania-deklaracji-z-a-pomoca-srodkow-komunikacji-elektronicznej.pdf
PDF3. Rozporzadzenie Ministra Finansow dnia 13.12.2018 roku w sprawie wzoru deklaracji na-podatek od srodkow transportowych.pdf
PDF4. DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych.pdf
PDF5. DT-1 Załącznik do deklracji na podatek od środków transportowych.pdf

OPŁATA OD POSIADANIA PSA:

Osoby zobowiązane do opłacania opłaty  od posiadania psów dokonują wpłaty na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Byczynie

Nr rachunku bankowego :

8

3

8

8

9

0

1

0

4

0

0

0

0

0

1

8

1

8

2

0

0

5

0

0

0

3

 

1. Uchwała w sprawie opłaty od posiadania psów.pdf
2. Oświadczenie o posiadaniu psa.docx
3. Nr konta opłaty za posiadanie psa.docx

OPŁATA TARGOWA:

1. PDFUchwała Rady Miejskiej w Byczynie Nr XXVIII_209_20 z dnia 26 sierpnia 2020 roku w sprawie opłaty targowej.pdf

2.PDFUchwała Rady Miejskiej w Byczynie nr XXVIII-208-20 z dnia 26 sierpnia 2020r. w sprawie zmiany uchwały nr IX-61-15 z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia regulaminu tergowiska Mój Rynek w Byczynie.pdf

3. Regulamin.pdf

OPŁATA PROLONGACYJNA:

1. Uchwała w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.pdf
2. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.pdf
PDF3. Uchwała Rady Miejskiej w Byczynie XXIII_172_20 z dnia 27 kwietnia 2020r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.pdf
 

OPŁATA SKARBOWA:


1. PDFObwieszczenie Marszałka Sejmu Rzezczypospolitej z dnia 7 sierpnia 2020 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o opłacie skarbowej.pdf
 

INKASO:

Inkasentem zgodnie z art.9 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1325 ze zm.) jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana do pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

 

L.P

NAZWA SOŁECTWA

INKASENT

1.

Borek

Gacek Józef

2.

Biskupice

Grycan Stanisław

3.

Ciecierzyn

Grygier Paweł

4.

Chudoba

Susło Zbigniew

5.

Dobiercice

Dziekońska Beata

6.

Gołkowice

Górka Krystyna

7.

Gosław

Wojtoń Marek

8

Jakubowice

Sojka Beata 

9.

Jaśkowice

Gocejna Damian

10.

Janówka

Dudek Remigiusz

11.

Kochłowice

Sieja Krystyna

12.

Kostów

Trzęsicki Paweł

13.

Miechowa

Olszak Zenon

14.

Nasale

Spodymek-Oberska Aneta

  15.

Paruszowice

Czuba Michał

16.

Pogorzałka

Marzec Andrzej

17.

Polanowice

Nita Piotr

18.

Pszczonki

Wojtal Sławomir

19.

Roszkowice

Maślanka Barbara

20.

Sarnów

Czumałowski Wojciech

21.

Sierosławice

Matuszczyk Tomasz

22.

Proślice   Lemańczyk Agnieszka

 

Uchwała Nr VI_39_19 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso..pdf

Uchwała Nr XIII7919 Rady Miejskiej w Byczynie z dnai 24 czerwca 2019 roku - zmieniająca uchwałę ustalenia poboru podatków w drodze inkasa...pdf

uchwała Nr XV_102_19 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 września 2019 roku - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa.pdf

PDFUchwała Nr XVII_120_19 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 listopada 2019 roku - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów....pdf
 

PDFUchwała Rady Miejskiej w Byczynie Nr XXIII_164_20 z dnia 27 kwietnia 2020r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia.pdf

PDFUchwała Nr XLV32221 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 października 2021 roku zmieniajaca uchwalę w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkazentów oraz wynagrodzenia za inkaso.pdf
 

OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO W SPRAWIE WYSOKOŚCI PRZECIĘTNEGO DOCHODU Z PRACY W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH Z 1 HA PRZELICZENIOWEGO W 2019 ROKU

PDFObwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 wrzesnia 2020 roku w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych.pdf
 

OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO W SPRAWIE WYSOKOŚCI PRZECIĘTNEGO DOCHODU Z PRACY W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH Z 1 HA PRZELICZENIOWEGO W 2020 ROKU

PDFObwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 września 2021 roku w sprawie wysokości przecietnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2020 roku.pdf
 

Wersja XML