Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXX sesja Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 28 października 2020 r. o godz. 15:00

Termin: 28.10.2020, g. 15:00

Miejsce: Urząd Miejski

 1. 1. Otwarcie sesji.
 2. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad i wskazanie Sekretarza sesji.
 3. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania sesji.
 4. 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. 5. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji.
 6. 6. Przedstawienie informacji o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach oraz sposobie ich realizacji.
 7. 7. Sprawozdanie Burmistrza z podejmowanych działań i decyzji w okresie międzysesyjnym.
 8. 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. 8.1. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy/najmu z dotychczasowymi dzierżawcami/najemcami, których przedmiotem są te same nieruchomości (druk nr 227),

   PDFDruk nr 227.pdf

  2. 8.2. zlecenia Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Byczynie zbadania skargi na działalność Burmistrza Byczyny oraz przedłużenia terminu jej rozpatrzenia (druk nr 228),

   PDFDruk nr 228.pdf

  3. 8.3. zlecenia Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Byczynie analizy wniosku Pana Janusza Jasińskiego (229),

   PDFDruk nr 229.pdf

  4. 8.4. zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (druk nr 230)

   PDFDruk nr 230.pdf

  5. 8.5. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty podwyższonej (druk nr 231),

   PDFDruk Nr 231.pdf

  6. 8.6. określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk nr 232),

   PDFDruk nr 232.pdf

  7. 8.7. g) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Byczyna oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (druk nr 233),

   PDFDruk nr 233.pdf

  8. 8.8. uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Byczyna (druk nr 234),

   PDFDruk nr 234.pdf

  9. 8.9. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk nr 235),

   PDFDruk nr 235.pdf

  10. 8.10. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (druk nr 236),

   PDFDruk nr 236.pdf

  11. 8.11. zmiany w budżecie gminy Byczyna na 2020 rok (druk nr 237)

   PDFDruk Nr 237.pdf

 9. 9. Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku (Sprawozdanie zostało przekazane radnym w wrześniu br.)

  PDFSprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2020 .pdf

 10. 10. Ocena stanu bezpieczeństwa publicznego w gminie Byczyna

  PDFOcena bezpieczenstwa na terenie Gminy Byczyna .pdf

 11. 11. Sprawozdanie w przeprowadzonej Kontroli Komisji Rewizyjnej w Centrum Integracji Społecznej CISPOL w Polanowicach.

  PDFOdpowiedz na protokół CISPOL.pdf

  PDFProtokół z Kontroli w Centrum Integracji Społecznej CISPOL.pdf

 12. 12. Wolne wnioski.
 13. 13. Komunikaty.
 14. 14. Zakończenie sesji.

 

PDFZawiadomienie na posiedzenie Komisji.pdf

PDFZawiadomienie na XXX sesję.pdf

PDFSprawozdanie z działaności kubów sportowych i zepołów tanecznych.pdf

W związku ze stanem epidemiologicznym w Polsce Burmistrz Byczyny  zwracam się z prośbą  do wszystkich zainteresowanych mieszkańców   do obejrzenia sesji Rady Miejskiej  w Byczynie  w formie  transmisji on- line na stronie http://bip.byczyna.pl/7667/4431/transmisja-obrad-rady-miejskiej-w-byczynie.html 

Wersja XML